SHIATSU PRIVACYVERKLARING &
ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.


Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die
ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld
uw huisarts.


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
1.zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en
2.ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast
heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen
evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:


• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete
toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet om uw toestemming vragen.


De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Privacy op de zorg nota


Op de zorgnota die u ontvangt na de behandeling staan onderstaande gegevens. Deze gegevens
worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt
declareren.


• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. 'Shiatsu behandeling’
• de kosten van het consult
• zorgverzekeringsnummer / naam zorgverzekeraar.

 


Voor akkoord graag hier ondertekenen.

 

Plaats, datum:

 

Naam:

 

Handtekening:

 

 

 

 

Sanne Maessen

Iokai Shiatsu Therapeut

Polderpeil 35

2408 RD Alphen aan den Rijn

Tel: 06-48263076

E-mail: louisannemassage@gmail.com

Website: https://louisannemassage.nl

 

Algemene voorwaarden


Begrippen:


Zorgaanbieder: Louisanne Massage, Sanne Maessen.
Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
Behandeling: de door Sanne Maessen aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Sanne Maessen.
Beroepsvereniging: SVN (Shiatsu Vereniging Nederland), ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 33298334 en gevestigd op Raadhuisstraat 9, 1261EW te
Blaricum.
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, ingeschreven in het KvK onder
nummer 20133698 en gevestigd op Sparrenheuvel 10, 3708JE te Zeist. Het RBCZ is het
kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg. Een RBCZ
gecertificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen.
Klacht - en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt
of hulpverlener volgens de door hem/haar geldende professionele standaard heeft
gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te
bevorderen en bewaken.
Klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klachten-en
tuchtrecht van het RBCZ en de geschillencommissie.
Geschillencommissie: de geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen
wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke
klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz van
kracht. Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende
geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
WGBO: Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomst. Hierin staan de rechten en
plichten van mensen die zorg krijgen.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst:


• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Louisanne Massage te
weten Sanne Maessen, uit te voeren opdrachten.
• De toepassing van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
nadrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijziging, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen
afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Louisanne Massage slechts bindend
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


Zorgaanbieder:


• Sanne Maessen is lid van de beroepsvereniging SVN. Deze vereniging is aangesloten bij het
kwaliteitsregister RBCZ. Informatie over de SVN en RBCZ kunt u vinden op de website van
de beroepsvereniging: www.shiastuvereniging.nl en de website van RBCZ: https://rbcz.nu.
• De zorgverlener Sanne Maessen handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de
beroepscode van de SVN. Deze kunt u vinden op https://shiatsuvereniging.nl.


Behandeling:


• De behandeling start met een intakegesprek waarna een behandelplan wordt opgesteld.
Het behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin staan afspraken over de
behandeling en uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er
vinden regelmatig evaluatie-sessies plaats.
• De sessies duren 1 uur tot 1.15 uur en vinden met enige regelmaat plaats, zodat er een
doorgaand proces plaats kan vinden.
• U kunt met of zonder verwijzing bij Louisanne Massage terecht, echter indien er
aanvullende informatie nodig is zal Sanne Maessen contact opnemen met uw huisarts,
ARBO-arts of andere specialist. Dit zal in overleg zijn met u. Indien er een andere
behandeling gewenst is, zal Sanne Maessen u doorverwijzen naar een andere specialist/
instelling.
• Op het moment dat Sanne Maessen ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De
behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de
behandeling stopgezet.
• Sanne Maessen van Louisanne Massage werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.


Betaling:


• De kosten van een sessie bedragen 74,95 euro. Voor een actueel overzicht van alle
tarieven, kijkt u op: https://louisannemassage.nl. Na behandeling ontvangt u een factuur
per e-mail en een betaalverzoek via WhatsApp welke u direct aan Sanne Maessen kunt
voldoen.

• De factuur betaalt u contant of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en
geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail van E-
boekhouden. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de
kosten bij uw ziektekostenverzekering.
• Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de
wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling
uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen
altijd aan u worden doorberekend.
• Louisanne Massage is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling
(mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Belangrijk is om
te weten dat Sanne Maessen is aangesloten bij de SVN en het RBCZ, en voldoet aan de
eisen die gesteld worden op het gebied van de Medische Basiskennis.


Annulering:
• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere
redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te
geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De
kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de
datum van ontvangst bindend is.


Dossiervorming:


• Sanne Maessen is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Alles sessies worden door Sanne
Maessen reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages
en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de
zorgverlener. Twintig jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste
contactmoment wordt het dossier vernietigd.
• Sanne Maessen heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om
met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt
aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
• Zaken zoals recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de
behandeling zijn vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
en de richtlijnen van het RBCZ. Deze zijn op te vragen bij Sanne Maessen.


Klachtenregeling:


• In geval van klachten is het belangrijk om eerst uw onvrede met Sanne Maessen te
bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk
(louisannemassage@gmail.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel
mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere
stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover
geïnformeerd door Louisanne Massage. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk
worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
• Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke
klachtenprocedure van de SVN, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden
op de website van de SVN via deze link:
https://www.shiatsuvereniging.nl/client/klachtenprocedure. De praktijk Louisanne
Massage voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg
(Wkkgz).
• Wanneer u een klacht indient via SVN, klachtenfunctionaris of geschillencommissie
informeert u Sanne Maessen ten alle tijden vooraf.


Aansprakelijkheid:


• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het
behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u
vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u
dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het
medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
• Louisanne Massage is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door
het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen
van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk Louisanne Massage.
• Louisanne Massage heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens
Verzekeringen. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Louisanne Massage tegen
de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de
uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt
bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering van Balens Verzekeringen.


Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:


• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het
signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met
een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van
kindermishandeling te melden. De meldplicht omvat het recht om op verzoek van het
Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo
nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder(s).


AVG:


• Louisanne Massage houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan
onderhevig aan de AVG. Daarover kunt op de website: https://louisannemassage.nl meer
informatie vinden zoals de privacyverklaring.


Toepasselijk recht:

 

• Op de rechtsverhouding tussen Sanne Maessen en cliënten is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2023.

 

 

 

 

 

Sanne Maessen

Iokai Shiatsu Therapeut

Polderpeil 35

2408 RD Alphen aan den Rijn

Tel: 06-48263076

E-mail: louisannemassage@gmail.com

Website: https://louisannemassage.nl