SHIATSU PRIVACYVERKLARING &
ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

 1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, en

 2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Privacy op de zorg nota

Op de zorgnota die u ontvangt na de behandeling staan onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. 'Shiatsu behandeling’

 • de kosten van het consult

 • zorgverzekeringsnummer / naam zorgverzekeraar.

 

 

Voor akkoord graag hieronder ondertekenen.

 

Plaats, datum:                                                         

 

Naam:

 

Handtekening:

 

 

Sanne Maessen

Iokai Shiatsu Therapeut

Polderpeil 35

2408 RD Alphen aan den Rijn

Tel: 06-48263076

E-mail: louisannemassage@gmail.com

Website: https://louisannemassage.nl

 

Algemene Voorwaarden

Begrippen:

 • Zorgaanbieder: Louisanne Massage, Sanne Maessen.

 • Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

 • Behandeling: de door Sanne Maessen aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Sanne Maessen. Beroepsvereniging: SVN (Shiatsu Vereniging Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33298334 en gevestigd op Raadhuisstraat 9, 1261EW te Blaricum.

 • RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, ingeschreven in het KvK onder nummer 20133698 en gevestigd op Sparrenheuvel 10, 3708JE te Zeist. Het RBCZ is het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg. Een RBCZ gecertificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

 • Klacht – en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of hulpverlener volgens de door hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

 • Klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klachten-en tuchtrecht van het RBCZ en de geschillencommissie.

 • Geschillencommissie: de geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.

 • Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz van kracht. Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

 • WGBO: Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst:

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Louisanne Massage te weten Sanne Maessen, uit te voeren opdrachten.

 • De toepassing van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 • Wijziging, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Louisanne Massage slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder:

 • Sanne Maessen is lid van de beroepsvereniging SVN. Deze vereniging is aangesloten bij het kwaliteitsregister RBCZ. Informatie over de SVN en RBCZ kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging: www.shiastuvereniging.nl en de website van RBCZ: https://rbcz.nu.

 • De zorgverlener Sanne Maessen handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de SVN. Deze kunt u vinden op https://shiatsuvereniging.nl.

 

Behandeling:

 • De behandeling start met een intakegesprek waarna een behandelplan wordt opgesteld. Het behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin staan afspraken over de behandeling en uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er vinden regelmatig evaluatie-sessies plaats.

 • De sessies duren 1 uur tot 1.15 uur en vinden met enige regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces plaats kan vinden.

 • U kunt met of zonder verwijzing bij Louisanne Massage terecht, echter indien er aanvullende informatie nodig is zal Sanne Maessen contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit zal in overleg zijn met u. Indien er een andere behandeling gewenst is, zal Sanne Maessen u doorverwijzen naar een andere specialist/ instelling.

 • Op het moment dat Sanne Maessen ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 • Sanne Maessen van Louisanne Massage werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.

 

Betaling:

 • De kosten van een sessie bedragen 74,95 euro. Voor een actueel overzicht van alle tarieven, kijkt u op: https://louisannemassage.nl. Na behandeling ontvangt u een factuur per e-mail en een betaalverzoek via WhatsApp welke u direct aan Sanne Maessen kunt voldoen.

 • De factuur betaalt u contant of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail van E-boekhouden. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

 • Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 • Louisanne Massage is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Belangrijk is om te weten dat Sanne Maessen is aangesloten bij de SVN en het RBCZ, en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van de Medische Basiskennis.

 

Annulering:

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

 

Dossiervorming:

 • Sanne Maessen is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Alles sessies worden door Sanne Maessen reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. Twintig jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

 • Sanne Maessen heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 • Zaken zoals recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling zijn vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van het RBCZ. Deze zijn op te vragen bij Sanne Maessen.
   

Klachtenregeling:

 • In geval van klachten is het belangrijk om eerst uw onvrede met Sanne Maessen te bespreken. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (louisannemassage@gmail.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Louisanne Massage. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 • Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de SVN, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website van de SVN via deze link: https://www.shiatsuvereniging.nl/client/klachtenprocedure. De praktijk Louisanne Massage voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

 • Wanneer u een klacht indient via SVN, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u Sanne Maessen ten alle tijden vooraf.

 

Aansprakelijkheid:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

 • Louisanne Massage is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk Louisanne Massage.

 • Louisanne Massage heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Balens Verzekeringen. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Louisanne Massage tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijksverzekering van Balens Verzekeringen.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. De meldplicht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder(s).

 

AVG:

 • Louisanne Massage houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt op de website: https://louisannemassage.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

   

Toepasselijk recht:

 • Op de rechtsverhouding tussen Sanne Maessen en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2023.

 

Sanne Maessen

Iokai Shiatsu Therapeut

Polderpeil 35

2408 RD Alphen aan den Rijn

Tel: 06-48263076

E-mail: louisannemassage@gmail.com

Website: https://louisannemassage.nl