BEHANDELOVEREENKOMST KIND

BEHANDELOVEREENKOMST KIND JONGER DAN 16 JAAR

 

Ondergetekenden,


Shiatsu therapeut Sanne Maessen van Louisanne Massage te Alphen a/d Rijn


[Naam praktijk, naam van therapeut en plaats van praktijk]


En (naam ouder(s))


…………………………………………………… uit ………………………………………

 


…………………………………………………… uit ……………………………………… (ouder)

 

verklaren hierbij shiatsu therapie te zijn overeengekomen.


De behandelovereenkomst wordt door de therapeut, en beide ouders, als zij beide het ouderlijk gezag
hebben, ondertekend en brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij
aangesproken kunnen worden.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben
genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal
plaatsvinden.


Ondertekening:

 


Plaats………………………………………………… d.d. ……………………………………………

 


Therapeut: Cliënt:
………………………………………… …………………………………………………

 

Ouder/verzorger 1, Ouder/verzorger 2,


………………………………………… …………………………………………………..

 


Naam kind

 

Naam: ……………………………………………… jongen / meisje **


Adres : ………………………………………………………………………………………….


Postcode en plaats : ………………………………………………


Geboortedatum : ………………………………………………

 

 

 

 

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst


• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten
van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


• De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van
een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12
jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met
kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide
ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.


• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.


• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle
fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020 is er een aanvulling met betrekking tot de informatie
plicht van de hulpverlener, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de
behandeling met de patiënt/cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnese-gesprek relevante
informatie aan de therapeut te verstrekken.


• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het
dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft
verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.


• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.


• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een
arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.


• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan
hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de
overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen                  waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek    
of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.


• De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen,
indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De
therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een
overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.


• Betaling van de behandelingen geschiedt middels Tikkie of bancaire overschrijving na ontvangst
van de factuur.


• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders
kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.


• Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Shiatsu
Vereniging Nederland, (zie: www.shiatsuvereniging.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting SCAG (zie:
www.scag.nl)


• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in
het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.


• De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Louisanne Massage gelezen, welke aan u is
uitgereikt en welke vermeld staat op de website van praktijk Louisanne Massage en cliënt stemt in
met dit privacyreglement